Thứ Sáu, Tháng Hai 26, 2021
Trang chủ Tags Tra cuu atc

Tag: tra cuu atc

Mã ATC A12CB03 – Thuốc Kẽm protein complex | Tra...

0
Thuốc Kẽm protein complex có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Kẽm protein complex, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Kẽm protein complex. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC N05CF04 – Thuốc Eszopiclone | Tra mã ATC...

0
Thuốc Eszopiclone có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Eszopiclone, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Eszopiclone. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC N05CF03 – Thuốc Zaleplon | Tra mã ATC...

0
Thuốc Zaleplon có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Zaleplon, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Zaleplon. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V10AA03 – Thuốc Yttrium (90Y) silicate colloid |...

0
Thuốc Yttrium (90Y) silicate colloid có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Yttrium (90Y) silicate colloid, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Yttrium (90Y) silicate colloid. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC L01CA06 – Thuốc Vintafolide | Tra mã ATC...

0
Thuốc Vintafolide có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vintafolide, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vintafolide. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC L01CA05 – Thuốc Vinflunine | Tra mã ATC...

0
Thuốc Vinflunine có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vinflunine, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vinflunine. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC L01CA04 – Thuốc Vinorelbine | Tra mã ATC...

0
Thuốc Vinorelbine có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vinorelbine, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vinorelbine. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC L01CA03 – Thuốc Vindesine | Tra mã ATC...

0
Thuốc Vindesine có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vindesine, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vindesine. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC J07AP10 – Thuốc Vaccin Thương hàn, Phối hợp...

0
Thuốc Vaccin Thương hàn, Phối hợp với các chủng paratyphi có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vaccin Thương hàn, Phối hợp với các chủng paratyphi, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vaccin Thương hàn, Phối hợp với các chủng paratyphi. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC J07AP03 – Thuốc Vaccin Thương hàn, Kháng nguyên...

0
Thuốc Vaccin Thương hàn, Kháng nguyên polysaccharide tinh khiết có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vaccin Thương hàn, Kháng nguyên polysaccharide tinh khiết, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vaccin Thương hàn, Kháng nguyên polysaccharide tinh khiết. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC A10BG03 – Thuốc Pioglitazone | Tra mã ATC...

0
Thuốc Pioglitazone có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Pioglitazone, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Pioglitazone. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC J07AM52 – Thuốc Tetanus toxoid, Phối hợp với...

0
Thuốc Tetanus toxoid, Phối hợp với Immunoglobulin Kháng uốn ván có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Tetanus toxoid, Phối hợp với Immunoglobulin Kháng uốn ván, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Tetanus toxoid, Phối hợp với Immunoglobulin Kháng uốn ván. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09EA03 – Thuốc Technetium (99mTc) nanocolloid | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) nanocolloid có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) nanocolloid, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) nanocolloid. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09DB07 – Thuốc Technetium (99mTc) phytate | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) phytate có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) phytate, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) phytate. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09DB06 – Thuốc Technetium (99mTc) rheniumsulfide colloid |...

0
Thuốc Technetium (99mTc) rheniumsulfide colloid có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) rheniumsulfide colloid, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) rheniumsulfide colloid. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09DB05 – Thuốc Technetium (99mTc) sulfur colloid |...

0
Thuốc Technetium (99mTc) sulfur colloid có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) sulfur colloid, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) sulfur colloid. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09DB04 – Thuốc Technetium (99mTc) tin colloid |...

0
Thuốc Technetium (99mTc) tin colloid có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) tin colloid, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) tin colloid. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09DB03 – Thuốc Technetium (99mTc) millimicrospheres | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) millimicrospheres có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) millimicrospheres, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) millimicrospheres. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09CA06 – Thuốc technetium (99mTc) ethylenedicysteine | Tra...

0
Thuốc technetium (99mTc) ethylenedicysteine có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc technetium (99mTc) ethylenedicysteine, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc technetium (99mTc) ethylenedicysteine. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09CA05 – Thuốc Technetium (99mTc) gluconate | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) gluconate có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) gluconate, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) gluconate. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09CA04 – Thuốc technetium (99mTc) gluceptate | Tra...

0
Thuốc technetium (99mTc) gluceptate có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc technetium (99mTc) gluceptate, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc technetium (99mTc) gluceptate. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09CA03 – Thuốc Technetium (99mTc) mertiatide | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) mertiatide có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) mertiatide, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) mertiatide. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC J01XA05 – Thuốc oritavancin | Tra mã ATC...

0
Thuốc oritavancin có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc oritavancin, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc oritavancin. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC J01XA04 – Thuốc dalbavancin | Tra mã ATC...

0
Thuốc dalbavancin có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc dalbavancin, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc dalbavancin. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC J01XA03 – Thuốc telavancin | Tra mã ATC...

0
Thuốc telavancin có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc telavancin, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc telavancin. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09GA07 – Thuốc technetium (99mTc) apcitide | Tra...

0
Thuốc technetium (99mTc) apcitide có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc technetium (99mTc) apcitide, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc technetium (99mTc) apcitide. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09GA06 – Thuốc Technetium (99mTc) stannous agent labelled...

0
Thuốc Technetium (99mTc) stannous agent labelled cells có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) stannous agent labelled cells, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) stannous agent labelled cells. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09GA05 – Thuốc Technetium (99mTc) furifosmin | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) furifosmin có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) furifosmin, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) furifosmin. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09GA04 – Thuốc Technetium (99mTc) human albumin |...

0
Thuốc Technetium (99mTc) human albumin có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) human albumin, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) human albumin. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09GA03 – Thuốc Technetium (99mTc) teboroxime | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) teboroxime có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) teboroxime, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) teboroxime. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09DA05 – Thuốc Technetium (99mTc) galtifenin | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) galtifenin có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) galtifenin, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) galtifenin. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09DA04 – Thuốc Technetium (99mTc) mebrofenin | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) mebrofenin có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) mebrofenin, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) mebrofenin. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09DA03 – Thuốc Technetium (99mTc) lidofenin | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) lidofenin có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) lidofenin, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) lidofenin. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09BA04 – Thuốc Technetium (99mTc) butedronic acid |...

0
Thuốc Technetium (99mTc) butedronic acid có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) butedronic acid, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) butedronic acid. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09BA03 – Thuốc Technetium (99mTc) pyrophosphate | Tra...

0
Thuốc Technetium (99mTc) pyrophosphate có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Technetium (99mTc) pyrophosphate, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Technetium (99mTc) pyrophosphate. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09IA09 – Thuốc technetium (99mTc) tilmanocept | Tra...

0
Thuốc technetium (99mTc) tilmanocept có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc technetium (99mTc) tilmanocept, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc technetium (99mTc) tilmanocept. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09IA08 – Thuốc technetium (99mTc) etarfolatide | Tra...

0
Thuốc technetium (99mTc) etarfolatide có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc technetium (99mTc) etarfolatide, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc technetium (99mTc) etarfolatide. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09IA07 – Thuốc technetium (99mTc) hynic-octreotide | Tra...

0
Thuốc technetium (99mTc) hynic-octreotide có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc technetium (99mTc) hynic-octreotide, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc technetium (99mTc) hynic-octreotide. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09IA06 – Thuốc technetium (99mTc) arcitumomab | Tra...

0
Thuốc technetium (99mTc) arcitumomab có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc technetium (99mTc) arcitumomab, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc technetium (99mTc) arcitumomab. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V09IA05 – Thuốc technetium (99mTc) depreotide | Tra...

0
Thuốc technetium (99mTc) depreotide có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc technetium (99mTc) depreotide, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc technetium (99mTc) depreotide. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.